Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków
Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi przyjmuje interesantów

w każdy poniedziałek w godzinach 12:00 - 17:00
         Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi  ul. Mazurska 33  19-500 Gołdap
 

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach  14:00 - 17:00
                 Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie  ul. Partyzantów 6/8
 

Zespół Skarg i Wniosków KWP w Olsztynie przyjmuje interesantów
poniedziałek w godzinach  07:30 - 17:00
         od wtorku do piątku w godzinach 07:30 - 15:30
         Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie  ul. Partyzantów 6/8
 
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu (§ 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46).


Skagi i wnioski składać można osobiście w siedzibie Komendy  Powiatowej Policji w Gołdapi przy ul. Mazurskiej 33,  w godzinach urzędowania jednostki  7:30-15:30
ponadto moża je złożyć w formie elektronicznej na adres:
email: komendant@goldap.ol.policja.gov.pl

WAŻNE !
Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46):
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


Wojewódzkie Centrum Monitorowania Pracy Policji
tel. 800 339 202 w zakresie:
- nieskutecznego lub opieszałego udzielenia pomocy osobie, która zgłosiła się do jednostki Policji w celu złożenia zawiadomienia o przestępstwie
- nieprawidłowości w działaniach policjantów w zakresie ich zachowania bądź prowadzonych przez nich spraw
- zagrożeń i niebezpieczeństw, w tym miejsc zagrożonych przestępczości punktów niebezpiecznych na drogach i ulicach
- osób, miejsc i zdarzeń kryminalnych oraz innych faktów pozostających w zainteresowaniu Policji,
- udzielenia porad z zakresu sposobu załatwienia spraw urzędowych w jednostkach Policji, prewencji kryminalnej, przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej.
 
Ponadto skargi i wnioski mogą być składane w postaci formularza elektronicznego : Inspektorat@warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Skargi na działalność Policji można kierować również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700
 
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00
 
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Linki:
strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO;

http://goldap.policja.gov.pl/download/92/104348/pouczeniezwiazanezwejsciemwzycieprzepisowRODOdlaosobskladajacychskargilubwnioski.doc