Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zostań policjantem w Gołdapi!

Jesteś młody i nie masz pomysłu na życie? A może masz już pewne doświadczenie w różnych zawodach i chcesz zmienić pracę na ciekawszą, stabilniejszą i atrakcyjniejszą finansowo? Mamy coś dla Ciebie. Zostań policjantem w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi.

POLICJANT to w dzisiejszych czasach bardzo ciekawy i atrakcyjny zawód zapewniający stabilizację zatrudnienia. Ponadto:

 • oferuje atrakcyjne wynagrodzenie (policjant do 26 roku życia po pozytywnym ukończeniu etapu szkolenia podstawowego może liczyć na zarobki w wysokości ponad 5800 zł netto - "na rękę", a do tego otrzymuje m.in. trzynastą pensję, równoważnik za umundurowanie);
 • zapewnia rozbudowany system socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla policjanta i jego rodziny, równoważnik za brak lokalu, pokrycie kosztów dojazdu do służby);
 • daje szanse pracy niezależnie od posiadanego wykształcenia średniego (matura nie jest wymagana) lub wyższego;
 • istnieje też możliwość rozwoju zawodowego w ramach różnorodnych systemów szkolenia;
 • ogromnym atutem jest nabywanie praw emerytalnych już po 25 latach służby;
 • nie ma ograniczeń wiekowych dla kandydatów.

Możesz spełnić swoje marzenia i zostać policjantem! W roku 2024 ustalono przyjęcia do służby w Policji w następujących terminach:

 • 4 marca,
 • 24 kwietnia,
 • 8 lipca,
 • 9 września,
 • 30 października,
 • 30 grudnia.

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe,
 • korzystający z pełni władz publicznych,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów okresloncyh w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

BARDZO WAŻNE INFORMACJE !!!

 • aby zostać policjantem trzeba mieć średnie wykształcenie, ale matura nie jest wymagana
 • można mieć tatuaż z pewnym wyjątkiem: „Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru oraz jego społecznego wizerunku, w szczególności (…) widocznego tatuażu na głowie, szyi, dłoniach” (Roz. I pkt.2 zał do Zarządzenia nr 7 KGP z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry)
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane służbą w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi, które chciałyby uzyskać informacje na temat procedury kwalifikacyjnej zapraszamy do kontaktu z inspektorem ds. Kadr i Szkolenia KPP w Gołdapi, ul. Mazurska 33 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 (tel.47 735 74 15).

Złóż odpowiednie dokumenty i w 2024 roku zostań policjantem w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi.

 

 

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów

1.

Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów
w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami.

10

2.

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

3.

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

4.

Wykształcenie średnie, średnie branżowe – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania

7

 

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów

1.

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

6

2.

Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie
z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 612)

6

3.

Certyfikaty poświadczające kursy i szkolenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, oprogramowania, języków programowania, sieci teleinformatycznych, baz danych i systemów operacyjnych

6

4.

Prawo jazdy kategorii „A”

5

5.

Prawo jazdy kategorii „C”

5

6.

Prawo jazdy kategorii „C+E”

5

7.

Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1084)

5

8.

Uprawnienia ratownika wodnego

5

9.

Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460 oraz z 2019 r. poz. 1531)

5

10.

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

11.

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13

4

12.

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego
co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI

POWINNY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 

· pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie ,

· wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby

· dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

· dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności przydatne do służby w Policji (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

· świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

· kserokopia książeczki wojskowej (z wpisem potwierdzającym przeniesienie do rezerwy) lub inne dokumenty potwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową

 

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego dostępne są na stronie internetowej Komendy Głównej Policji www.policji.gov.pl, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl, oraz można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej (miejskiej lub rejonowej).

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w jednostce Policji wskazanej przez pracownika komórki ds. doboru w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie - Al. Piłsudskiego 5, 10 – 575 Olsztyn

 

w poniedziałki w godz. 8.30-17.30, od wtorku do piątku w godz. 8.30-14.30

 

numer telefonu 47 73 14400, 47 73 14402, 47 73 14403, 47 73 14404, 47 73 14406

 

numer faksu 47 73 144 05, e-mail: sekcja.doboru@ol.policja.gov.pl/

 

Kandydaci spoza Olsztyna i powiatu olsztyńskiego mają możliwość składania kompletu dokumentów                       w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

 

· na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

· na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl)

· w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

 

Podstawę prawną procedury rekrutacyjnej stanowi art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2021r., poz. 1882 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2022 r., poz. 109)

 


 

Uwaga kandydaci !

Dokumenty niekompletne bądź nadesłane pocztą, nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym oraz niepoddanie się przez kandydata przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym czynnościom lub etapom tego postępowania skutkuje odstąpieniem od prowadzenia  procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji. 

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podejmuje decyzje o przyjęciu kandydatów znajdujących się na liście rankingowej do konkretnych komend miejskich, powiatowych, oddziału prewencji Policji lub komórek zamiejscowych Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie na podstawie przyznanego limitu miejsc, łącznej liczby uzyskanych punktów przez kandydata oraz aktualnego stanu etatowo-kadrowego jednostek Policji w garnizonie warmińsko-mazurskim.

Powrót na górę strony