Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.

Komenda Powiatowa Policji 
ul. Mazurska 33
19-500 Gołdap
 
e-mail: komendant@goldap.ol.policja.gov.pl
 

 

 

Uprzejmie informujemy, że za pośrednictwem powyższego adresu poczty elektronicznej rozpatrywane są wnioski w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.(http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/download/32/1499/Ustawaodostepiedoinformacjipublicznej.pdf)

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie.
 
Wszystkie akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp

 

 

Powrót na górę strony