Komunikacja z osobami niesłyszącymi

Komunikacja z osobami niesłyszącymi

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) w celu załatwienia sprawy w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi skorzystać mogą z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi, kontaktując się za pomocą:
•    faks: (47) 735 74 05
•    e-mail : dyzurny@goldap.ol.policja.gov.pl
podając datę oraz godzinę wizyty w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, kontakt za pomocą:

•    faks: (47) 73 156 25
•    e-mail : dyzurny.kwp@ol.policja.gov.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi zapewni pomoc tłumacza języka migowego lub pomoc funkcjonariuszy posługujących się językiem migowym, w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.
Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).

 

http://goldap.policja.gov.pl/download/92/103730/Rejestrtlumaczyjezykamigowego2016.xls

 

Powrót na górę strony