OCHRONA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w KPP Gołdap

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi jest Komendant Powiatowy Policji Gołdapi, ul. Mazurska 33, 19-500 Gołdap;

2) Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych Urszulę Wiliwis, kontakt:

ul. Mazurska 33, 19-500 Gołdap, tel. 47 7357 418, faks 47 7357 412
e-mail: iod.kpp@goldap.ol.policja.gov.pl;

3) Dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi przetwarzane są:

  • na podstawie zgody osoby, której dotyczą;
  • w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
  • w celu wykonania zadania realizowanego z interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4) Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi nie przekazuje danych osobowych podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;

5) Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

6) Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;

8) Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;

9) Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

10) Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

11) Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;

12) Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4

Powrót na górę strony