OCHRONA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP Gołdap

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 125), zwanej dalej ustawą, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi jest Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi z siedzibą przy ul. Mazurskiej 33, 19-500 Gołdap; z wyłączeniem zbiorów dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ul. PUŁAWSKA 148/150; 02-624 WARSZAWA, tel. 22 621-02-51, fax. 22 848-84-94).
2. Zgodnie art. 98 ust. 2 w związku z art. 46 ustawy Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi wyznaczył w podległej jednostce Inspektora Ochrony Danych, Urszulę Wiliwis, tel. 47 73 57 418, 47 7357 412; e-mail: iod.goldap@goldap.ol.policja.gov.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi na podstawie art. 13 ustawy w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także do wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza Pani/Pana prawa. Skargi można wnosić elektronicznie lub na adres Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Powrót na górę strony