Deklaracja dostępności strony internetowej

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi – https://goldap.policja.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 25.09.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.01.2024

Strona internetowa https://goldap.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Brak etykiet lub instrukcji – 0 przypadków

Niekompatybilność – nazwa, rola, wartość – 0 przypadków

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://goldap.policja.gov.pl spełnia wymagania w 100 %.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z mł. asp. Martą Domańską pod nr telefonu 477 357 443, e-mail: marta.domanska@goldap.ol.policja.gov.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie podmiotowej oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować pod nr 477 357 443, e-mail: marta.domanska@goldap.ol.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

ul. Mazurska 33

19-500 Gołdap

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ulicy Mazurskiej 33 w Gołdapi. Oznaczona jest ona tablicą z numerem i nazwą ulicy. Nad wejściem głównym do budynku widnieje napis "Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi".

Wjazd do budynku Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi możliwy jest od ulicy Mazurskiej.

Przed budynkiem, na parkingu dla pojazdów służbowych wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oznakowane znakiem pionowym D18+T29 oraz znakiem poziomym P-24.Dojście do budynku umożliwiają chodniki wykonane z kostki brukowej.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Pochylnia dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób poruszających się na wózku, znajduje się po lewej stronie przy wejściu głównym. Pochylnia prowadzi do wejścia głównego budynku. Po prawej i lewej stronie pochylni znajdują się poręcze.Drzwi do budynku otwierają się automatycznie.

W holu głównym, po prawej stronie, znajduje się całodobowe stanowisko kierowania, gdzie funkcjonariusze pełnią służbę odpowiedzialną miedzy innymi za obsługę interesantów. Personel stanowiska kierowania nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Przy okienku znajduje się mikrofon z głośnikiem, z którego można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się na parterze, w holu głównym po lewej stronie. Interesanci poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej i nadzorującej jej obecność).

Przejście z holu głównego do dalszej części obiektu jednostki zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi za pomocą osobowych i indywidulanie spersonalizowanych kart dostępowych, przez które może przejść/przejechać osobaze szczególnymi potrzebami. Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia funkcjonariuszy służby kryminalnej do których jest możliwość dotarcia osobie z niepełnosprawnością, poruszającą się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Brak jest platformy przyschodowej. W budynku nie ma zainstalowanej windy.

W przypadku wystąpienia potrzeby ewakuacji osób przebywających w budynku, pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami udziela policjant lub pracownik, który obsługuje danego interesanta.

Ogólnodostępna toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie holu głównego. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz poruszających się na wózku.

W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Komunikacja dla osób niesłyszących: https://goldap.policja.gov.pl/o07/kontakt/komunikacja-z-osobami-n/23984,Komunikacja-z-osobami-nieslyszacymi.html

Na teren Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z Policjantem dyżurnym, tel. 477 357 400, e-mail: dyzurny@goldap.ol.policja.gov.pl

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności KPP w Gołdapi kom. Martą Andruczyk, tel. 47 7357 441, e-mail: marta.andruczyk@goldap.ol.policja.gov.pl

Osoby doświadczające stale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się za pomocą:

- poczty elektronicznej na adres komendant@goldap.ol.policja.gov.pl

- za pośrednictwem telefonu 47 735 74 11

- za pośrednictwem faksu na nr 47 735 74 12

- za pośrednictwem komunikatora internetowego Cisco Jabber 47 735 74 98

Powrót na górę strony